Các phương tiện truyền thông đã thay đổi như thế nào trong thời hiện đại?

Các phương tiện truyền thông đã thay đổi như thế nào trong thời hiện đại?

32. How have the means of communication changed in the modern times?

Till a few hundred years back, the messages were carried from one place to another on horse backs. It took several days for the messages to be delivered. The messages that were to be sent overseas were sent by ships. That also took a long time to reach. In 1838, the Morse code was invented and messages began to be sent through electric telegraph. It was a faster means of sending messages. It remained the fastest means of communication till Alexander Graham Bell's invention of the telephone.

In the most modern times, messages can be sent within seconds. This has been possible through satellites. Images of written documents or sound recordings or television pictures can be quickly flashed within seconds. Several satellites are placed in the orbits, and they give coverage over the whole earth. Different media of communication require different satellites. Messages can also be sent through Electronic mail and fax machines.

Các phương tiện truyền thông đã thay đổi như thế nào trong thời hiện đại?

Cách đây vài trăm năm, các thông điệp được mang chuyển từ nơi này sang nơi khác trên lưng ngựa. Phải mất một vài ngày để các thông điệp được chuyển đi. Các thông điệp vốn phải được gửi ra nước ngoài bằng tàu thuyền. Điều đó cũng phải mất một thời gian dài mới đến nơi. Vào năm 1838, mã Morse được phát minh ra và các thông điệp bắt đầu được gửi thông qua máy điện báo. Nó là một phương tiện nhanh hơn để gửi các thông điệp. Nó vẫn là phương tiện truyền thông nhanh nhất mãi cho đến khi có phát minh về điện thoại của Alexander Graham Bell.

Vào thời hiện đại nhất, các thông điệp có thể gửi trong vòng vài giây. Điều này có thể thực hiện được thông qua các vệ tinh. Hình ảnh của các tài liệu được ghi, các băng ghi âm hay các hình ảnh truyền hình có thể nhanh chóng được chụp trong vài giây. Một số vệ tinh được đặt trong các quỹ đạo bao phủ toàn bộ trái đất. Các phương tiện truyền thông khác nhau thì cần các vệ tinh khác nhau. Các thông điệp cũng có thể được gửi thông qua thư điện tử và các máy fax.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-32.png

Fact

Mobile phone is another means of communication in the modern times. It works by using low powered microwaves.

Dữ kiện

Điện thoại di động là một phương tiện truyền thông khác trong thời hiện đại. Nó hoạt động bằng cách sử dụng các sóng vi ba với công suất thấp.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!