Các nhà thiên văn học nghĩ gì về sự hình thành của lỗ đen?

Các nhà thiên văn học nghĩ gì về sự hình thành của lỗ đen?

93. What do astronomers think about the formation of Black Hole?

Astronomers think that a Black Hole is formed when a really massive star, perhaps more than 10 times bigger than the sun, dies. Such a star will live for only about 10 million years, a very short time in the universe. And, when it will explode as a supernova, core of matter left after the explosion will collapse and shrink. If its mass is only two or three times the mass of the sun, then it will form a tiny dense body called the neutron star. If the core is much heavier, it will continue to collapse past the neutron stage. This will continue until nothing escapes from it. When it reaches this stage, it becomes a black hole.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-46.jpg

Các nhà thiên văn học nghĩ gì về sự hình thành của lỗ đen?

Các nhà thiên văn học nghĩ rằng các lỗ đen được hình thành khi một ngơi sao thực sự lớn, cĩ lẽ lớn hơn 10 lần so với mặt trời, chết đi. Một ngơi sao như vậy sẽ tồn tại chỉ trong khoảng 10 triệu năm, một khoảng thời gian rất ngắn trong vũ trụ. Và, khi nĩ nổ thành một siêu tân tinh, nhân vật chất cịn lại sau vụ nổ có thể nén lại. Nếu độ lớn của nó chỉ gấp hai hoặc ba lần của mặt trời, sau đó nó sẽ hình thành nên một thiên thể đậm đặc nhỏ được gọi là sao nơtron. Nếu nhân nặng hơn nhiều, nó sẽ tiếp tục thu nhỏ qua giai đoạn nơtron. Điều này sẽ tiếp diễn cho đến khi không có gì thoát ra khỏi nó. Khi đạt đến giai đoạn này, nó trở thành một lỗ đen.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!