Các ngọn gió thổi trên sao Mộc như thế nào?

Các ngọn gió thổi trên sao Mộc như thế nào?

36. How do the winds blow on Jupiter?

Jupiter and other gas planets have high velocity winds, which are confined in wide Bands of latitude. The winds blow in opposite directions in adjacent Bands.

Các ngọn gió thổi trên sao Mộc như thế nào?

Sao Mộc và các hành tinh khí khác có gió vận tốc cao, vốn bị hạn chế trong miền vĩ độ lớn. Các ngọn gió thổi theo các hướng đối nhau trong những miền lân cận.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!