Các máy vi tính hoạt động như thế nào?

Các máy vi tính hoạt động như thế nào?

49. How do computers work?

A computer is an electronic machine for processing information accurately. It performs all arithmetic and logical operations. It processes words, sounds and pictures too.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-49.png

Microprocessor is the heart of the computer, which contains millions of tiny electronic devices on a silicon chip.

Computer memory is stored on other chips, where information can be stored. Keyboard is used to input the new data. Data can be imported from the floppy drive, CD or DVD drive or through the Internet.

Các máy vi tính hoạt động như thế nào?

Một máy vi tính là một máy điện tử dùng để xử lý thông tin một cách chính xác. Nó thực hiện tất cả các phép tính logic và phép tính số học. Nó cũng xử lý các từ, âm thanh và hình ảnh.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-50.png

Bộ vi xử lý là trái tim của máy tính, chứa hàng triệu thiết bị điện tử rất nhỏ trên một chip silicon.

Bộ nhớ máy tính được chứa trên các chip khác, ở đó thông tin có thể được lưu trữ. Bàn phím được dùng để nhập dữ liệu mới. Dữ liệu có thể được nhập từ đĩa mềm, CD, hoặc ổ DVD hoặc thông qua Internet.

Fact

A large number of connections are needed to join the electric devices together. Complex electrical circuits are literally photographed on to a layer of insulating material as printed circuits, that make them light, compact and inexpensive.

Dữ kiện

Cần phải có một số lượng lớn các nối kết để nối các thiết bị điện tử lại với nhau. Các mạch điện tử phức tạp thường được chụp ảnh trên một lớp chất liệu cách điện chẳng hạn như các mạch in, điều này làm cho chúng trở nên nhẹ, gọn và không đắt tiền.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!