Các kiểu nhân cách

4. Các kiểu nhân cách

Kiểu nhân cách được hiểu là loại nhân cách có những đặc trưng riêng biệt để phân biệt nhân cách này với nhân cách khác. Có nhiều cách phân loại khác nhau tuỳ thuộc vào quan điểm lí thuyết và vào tiêu chí phân loại. Có thể nêu ra một số loại kiểu nhân cách sau:

4.1. Phân loại nhân cách theo định hướng giá trị

- Căn cứ vào các định hướng giá trị trong hệ thống sống của cá nhân có thể phân ra năm kiểu nhân cách cơ bản cua con người:

+ Người lí thuyết

+ Người chính trị

+ Người kinh tế

+ Người thẩm mĩ

+ Người vị tha.

Trong cách phân loại này tác giả mới chỉ mô tả các biểu hiện đặc trưng của các loại nhân cách, nhưng chưa lí giải được sự hoà nhập của các loại nhân cách vào xã hội cũng như vị trí, vai trò của từng loại nhân cách.

Dựa vào định hướng giá trị trong quan hệ giữa con người với con người, các nhà tâm lý học Mĩ đã phân ra ba kiểu nhân cách:

+ Kiểu người nhường nhịn (bị áp đảo)

+ Kiểu người công kích (mạnh mẽ)

+ Kiểu người hờ hững (lạnh lùng).

4.2. Phân loại nhân cách qua giao tiếp

+ Người thích sống bằng nội tâm,

+ Người thích giao tiếp hình thức,

+ Người nhạy cảm,

+ Người ba hoa.

4.3. Phân loại nhân cách qua sự bộc lộ của bản thân trong các mối quan hệ (H.J. Eysenck)

+ Kiểu nhân cách hướng nội,

+ Kiểu nhân cách hướng ngoại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Giáo trình Tâm lý học đại cương
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Thức (Chủ biên) - Nguyễn Quang Uẩn - Nguyễn Văn Thạc - Trần Quốc Thành - Hoàng Anh - Lê Thị Bừng - Vũ Kim Thanh - Nguyễn Kim Quý - Nguyễn Thị Huệ - Nguyễn Đức Sơn
  • Nguồn: Nhà Xuất bản Đại học Sư Phạm, 2007
"Like" us to know more!