Các kết quả nghiên cứu

2. Các kết quả nghiên cứu

Phần này trình bày toàn bộ các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của đề tài. Thông thường một luận văn được trình bày gồm các chương ngoài phần dẫn nhập:

Chương 2: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu cần trình bày:

  • Lịch sử nghiên cứu những vấn đề liên quan tới đề tài (tổng quan về vấn đề nghiên cứu)
  • Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.

Chương 3: là những kết quả nghiên cứu.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, 2007
  • Tác giả: Ts. Nguyễn Văn Tuấn, Đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
"Like" us to know more!