Các gương được tạo như thế nào?

Các gương được tạo như thế nào?

55. How are mirrors made?

When the glass is coated with a reflective material on its back, then the beam of the light striking the surface is not absorbed by it. This glass becomes a Mirror. In fact, the light is reflected back.

The image is visualized when the beam of light is reflected exactly at the same angle at which it struck the mirror, but in the opposite direction. Mirrors are used in telescopes, flashlights, headlights of cars and lamps in lighthouses.

Các gương được tạo như thế nào?

Khi thủy tinh được phủ một chất liệu phản chiếu trên mặt lưng của nó, thì chùm ánh sáng chiếu lên bề mặt không được nó hấp thu. Thủy tinh này trở thành một gương. Thật ra, ánh sáng được phản chiếu trở lại.

Hình ảnh được tạo nên khi chùm ánh sáng được phản chiếu một cách chính xác tại cùng góc mà tại đó nó đập vào gương, nhưng theo hướng đối nghịch. Các gương được dùng trong các kính tiềm vọng, đèn chiếu, đèn pha của xe hơi và đèn trong các ngọn hải đăng.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-58.png

Fact

Mirrors used in lighthouses are helpful to reflect the light a long way, which helps the ships out at the sea.

Dữ kiện

Các gương được dùng trong các ngọn hải đăng thì rất có ích để phản chiếu ánh sáng một khoảng cách xa, điều này sẽ giúp ích cho các tàu thuyền ở ngoài biển.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!