Các con số cần để làm gì?

Các con số cần để làm gì?

36. What are numbers needed for?

By number, we mean a figure used in counting that shows the quantity or total of something. We use numbers to describe the quantity or amount of things. Numbers can be expressed in words, figures, hand gestures or writing numerals. While talking, we use words, e.g., Seven.

While writing, we write, '7'. When writing, we use number as well as the word. In mathematics, a number system is defined by the base it uses, the base being the number of different symbols required by the system to represent any of the countless sequence of numbers. Numbers tell us how many things there are: 'fifty boys', 'Two apples'. They also tell the position of things: 'Neha has stood 1st her class'. Numbers are also used to tell the unit of a thing: ' 5kg, 7km'.

Các con số cần để làm gì?

Dựa vào các số, chúng ta muốn nói đến một hình ảnh dùng trong việc tính toán để biết được số lượng hay tổng số của điều gì đó. Chúng ta dùng những con số để mô tả số lượng hay tổng số các vật gì đó. Các con số có thể được biểu diễn dưới dạng các từ, các số liệu, các cử chỉ bằng tay hay các con số. Trong khi nói, chúng ta sử dụng các từ, chẳng hạn như Bảy.

Trong khi viết, chúng ta viết: “7”. Khi viết, chúng ta sử dụng con số cũng như từ. Trong toán học, một hệ thống số được xác định bởi cơ số mà nó sử dụng. Cơ số là số các ký hiệu khác nhau được hệ thống cần đến để trình bày bất kỳ chuỗi số nào không đếm được. Các con số báo cho chúng ta biết có bao nhiêu thứ: “năm mươi đứa trẻ”, “hai trái táo”. Chúng cũng cho biết vị trí của các vật: “Neha đứng ở vị trí số 1 trong lớp của cô ấy”. Các con số cũng được dùng để biết đơn vị của một vật gì đó: “5kg, 7km”.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-36.png

Fact

The decimal system expressed as base-10 system is the universally adopted system of mathematical notation.

Dữ kiện

Hệ thống thập phân được biểu diễn dưới dạng hệ thống cơ số 10 được chấp nhận là hệ thống ký hiệu toán học toàn cầu.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!