Các cửa kính màu đã trở nên phổ biến khi nào?

Các cửa kính màu đã trở nên phổ biến khi nào?

3. When did stained glass windows become popular?

There are ample historical documents that prove that stained glass windows were introduced in the 12th century. They were first introduced in Western Europe. The churches during those days had stained glass windows. They are part of the Gothic architecture. References of such windows have been made in the religious writings dating back to 240 AD. One such reference is, "Gothic interiors with their full complement of stained glass were as dark as those of Romanesque Churches." During the medieval period, such windows were much in use. The openings of the windows were covered with thin sheets of marble or wood. Holes were made in the marble or wood. Stained glasses were placed in these holes. This type of window was called a mosaic window. Attractive designs were also made by joining the pieces of glass. For joining the glasses, leading was used. Some of the windows had religious stories painted on them.

Các cửa kính màu đã trở nên phổ biến khi nào?

Có nhiều tài liệu lịch sử chứng minh rằng các cửa kính màu đã được đưa ra vào thế kỷ thứ 12. Lần đầu tiên chúng được giới thiệu ở Tây Âu. Vào thời đó, các nhà thờ đều có các cửa kính màu. Chúng là một phần của kiến trúc của người Gothic (Đức). Các tài liệu nói về các cửa sổ như thế đã được ghi chép trong các tác phẩm tôn giáo có ghi niên đại cách đây khoảng năm 240 sau công nguyên. Một tài liệu như thế là “Các nội thất của người Gothic với đủ kính màu thì tối như nội thất ở trong các nhà thờ của người La Mã”. Trong suốt thời Trung Cổ, các cửa sổ như thế được sử dụng nhiều. Các ô cửa sổ thì được che bằng các tấm cẩm thạch hoặc gỗ mỏng. Có các lỗ trong các tấm cẩm thạch hoặc gỗ. Các kính màu được đặt trong các lỗ này. Loại cửa sổ này được gọi là cửa sổ ghép mảnh. Các thiết kế hấp dẫn cũng được tạo ra bằng cách kết hợp các tấm kính. Để kết hợp các tấm kính, người ta dùng các lớp lót bằng chì. Một số các cửa sổ thì có các câu chuyện tôn giáo được tô vẽ lên chúng.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-4.png

Fact

The Royal Abbey at St. Denis, Salisbury Cathedral, Cathedral of Notre-Dame in Paris, Reims Cathedral in France, etc. are some of the churches where stained glass windows can still be seen. They are perfect examples of Gothic architecture.

Dữ kiện

Royal Abbey ở tại St. Denis, nhà thờ Salisbury, nhà thờ Notre–Dame ở Paris, nhà thờ Reims ở Pháp, v.v. là một số nhà thờ mà ở đó các cửa kính màu vẫn còn có thể nhìn thấy. Chúng là các ví dụ hoàn hảo về cấu trúc của người Gothic.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!