Các biện pháp ứng phó với vấn đề bạo lực trong trường học

Các biện pháp ứng phó với vấn đề bạo lực trong trường học
Học sinh tiểu học Học sinh trung học cơ sở
Nỗ lực tạo ra sự hiểu biết chung giữa các giáo viên thông qua các cuộc họp 93% 93.8%
Đưa ra vấn đề bắt nạt và tiến hành chỉ đạo nó trong hoạt động của lớp, giờ đạo đức 90.1% 91.5%
Thông qua hoạt động của hội học sinh, xúc tiến việc tạo ra mối quan hệ con người giữa học sinh với học sinh, để trẻ suy nghĩ về vấn đề bắt nạt 56.1% 63.6%
Tích cực sử dụng tư vấn học đường, nhân viên tư vấn, nhân viên y tế 44.5% 71.7%
Nỗ lực làm phong phú thể chế tư vấn giáo dục như xây dựng tổ chức trong trường học nhằm đối phó với vấn đề bắt nạt 67.0% 70.1%
Liên kết với các cơ quan chuyên môn như trung tâm giáo dục và các cơ quan tư vấn ngoài trường học khi xin tư vấn 29.9% 35.8%
Công bố kế hoạch chỉ đạo, phương phâm đối với nạn bắt nạt ở trường học và cố gắng có được sự lý giải của phụ huynh cũng như người dân địa phương 31.0% 30.2%
Tạo ra các cơ hội hợp tác với các đoàn thể có liên quan tới địa phương và PTA 25.% 25.9%
Liên kết, hợp tác với các cơ quan địa phương nhằm đối phó với vấn đề bắt nạt 14.8% 18.2%

Cơ cấu so sánh: Tỷ lệ phần trăm đối với tổng số trường học ở từng nội dung (Tiểu học: 22.878 trường, Trung học cơ sở: 11.019 trường).

Số liệu lấy từ "Điều tra về các vấn đề hành động của học sinh và vấn đề chỉ đạo học sinh" năm 2006, Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ
"Like" us to know more!