Các bước tạo Project trong Android Studio

https://www.youtube.com/watch?v=P60kcSaeFmg

Nếu bị lỗi compile 'com.android.support:appcompat-v7:29.+

Thì tìm file build.gradle trong thư mục Ung_dung/app/ và sửa đổi 2 thứ:

Thay:

  compile 'com.android.support:appcompat-v7:29.+'

Bằng

  //compile 'com.android.support:appcompat-v7:29.+'
	compile 'com.android.support:appcompat-v7:27.0.0'

Và bổ sung vào cuối file này đoạn code sau

repositories {
    mavenLocal()
    mavenCentral()
    maven {                 // <-- Add this
      url 'https://maven.google.com/' 
      name 'Google'
    }
  } 

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!