Các ASAT là gì?

Các ASAT là gì?

138. What are ASATs?

ASATs are the anti-satellite system. It is really a guided missile that is maneuvered close to the target satellite and then exploded. The blast and sharpened pieces smash the targets to bits.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-63.jpg

Các ASAT là gì?

Các ASAT là hệ thống chống vệ tinh. Nó thật sự là một tên lửa hướng dẫn được diễn tập gần với vệ tinh mục tiêu và sau đó phát nổ. Luồng hơi và các mảnh sắc phá tan các mục tiêu ra thành nhiều mảnh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!