Các ốc đảo là gì?

Các ốc đảo là gì?

92. What are oases?

People think that there is no water in the desert, but that is not the fact. There is water in the desert, but most of it is stored underground in certain types of rocks called the porous rocks. The places where the rocks are at the surface, moist areas called oases are formed. The different kinds of birds and animals gather at oases to drink water and most of the plants grow in this area.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-47.png

Các ốc đảo là gì?

Người ta nghĩ rằng không có nước trên sa mạc, nhưng đó không phải là sự thực. Có nước trên sa mạc nhưng hầu hết được giữ ở dạng nước ngầm trong các loại đá nhất định được gọi là đá xốp. Những nơi ở đó đá nằm trên bề mặt, những vùng ẩm được gọi là các ốc đảo được tạo nên. Những loài chim và động vật khác nhau tụ tập ở ốc đảo để uống nước và hầu hết thực vật đều phát triển trong vùng này.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!