Các đặc trưng của nghiên cứu khoa học giáo dục

2. Các đặc trưng của nghiên cứu khoa học giáo dục

Một đề tài nghiên cứu khoa học nói chung phải bao gồm các đặc điểm như sau:

1. Tính hướng mục đích: nghiên cứu khoa học là phát hiện khám phá thế giới, phát hiện những qui luật, tri thức mới và vận dụng những hiểu biết qui luật tri thức ấy và cải tạo thế giới.

2. Tính mới mẽ: nghiên cứu khoa học là quá trình thâm nhập vào thế giới những sự vật và hiện tượng mà con người chưa biết. Vì vậy quá trình nghiên cứu khoa học luôn là quá trình hướng tới s phát hiện mới hoặc sáng tạo mới. Trong nghiên cứu khoa học không có sự lặp lại như cũ những phát hiện hoặc sáng tạo. Vì vậy, tính mới mẽ là thuộc tính quan trong số một của lao động khoa học.

3. Tính tin cậy: Một kết quả nghiên cứu đạt được nhờ một phương pháp nào đó phải có khả năng kiểm chứng được. Kết quả thu được hoàn toàn giống nhau trong nhiều lần nghiên cứu với điều kiện giống nhau. Để chứng tỏ độ tin cậy trong đề tài người nghiên cứu khi trình bày kết quả nghiên cứu, người nghiên cứu cần phải làm rõ những điều kiện, các nhân tố và phương tiện thực hiện. Tính tin cậy còn thể hiện ở tài liệu tham khảo.

4. Tính khách quan: Tính khách quan vừa là một đặc điểm của nghiên cứu khoa học, vừa là một tiêu chuẩn đối với người nghiên cứu khoa học. Một nhân định vội vã theo tình cảm, một kết luận thiếu các xác nhận bằng kiểm chứng chưa có thể là một phản ánh khách quan về bản chất của sự vật và hiện tượng. Để đảm bảo khách quan, người nghiên cứu cần luôn phải lật đi lật lại những kết luận tưởng đã hoàn toàn được xác nhận. Khác quan còn thể hiện sự không tác động vào đối tượng nghiên cứu trong qua trình tìm hiểu phân tích nó. Khách quan, tức là mọi cái đưa ra đều có thể xác nhận được bằng các giác quan hoặc bằng máy móc.

5. Tính rủi ro: Tính hướng mới của nghiên cứu khoa học qui định một thuộc tính quan trọng khác của nghiên cứu khoa học. Đó là tính rủi ro. Một nghiên cứu có thể thành công, có thể thất bại. Sự thất bại trong nghiên cứu khoa học có thể có nhiều nguyên nhân với các mức độ khác nhau.

6. Tính kế thừa: ngày nay không một công trình nghiên cứu nào bắt đầu từ chỗ hoàn toàn trống không về kiến thức. Mỗi nghiên cứu đều phải kế thừa các kết quả nghiên cứu khác có thể cùng khoa học hoặc các khoa học lân cận và xa. Ngoài ra nghiên cứu khoa học giáo dục còn có đặc điểm cụ thể như sau:

a. Thu thập tích lũy sự kiện mới, vì sự kiện khoa học là nền tảng để xây dựng lýthuy ết trong bất kỳ khoa học nào.

b. Nghiên cứu khoa học giáo dục phải giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tiễn giáo dục, Tìmra mối quan hệ giữa hai hay nhiều biến và quan hệ nguyên nhân và

c. Nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm xây dựng những lý thuyết đúng đắn hoặc phát hiện ranhững qui luật. Cong việc này đi từ nghiên cứu trên tập mẫu rồi khái quát hóa quiluật.

d. Nghiên cứu khoa học giáo dục phải nắm vững những thông tin đã có liên quan đến vấn đề cầnnghiên cứu. Phải nắm vững hệ thống các khái niệm dự định sử dụng và phải có mộtphương pháp luận đúng đắn.

e. Nghiên cứu khoa học giáo dục là phải quan sát mô tả chính xác các sự kiện. Người nghiên cứuphải tạo ra dụng cụ thu thập, đo đạc các số liệu và phân tích xử lý số liệu.

f. Nghiên cứu khoa học giáo dục là một quá trình có hệ thống, logíc và có mục đích.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, 2007
  • Tác giả: Ts. Nguyễn Văn Tuấn, Đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
"Like" us to know more!