Các ý nghĩa khác nhau của các trò tiêu khiển dành cho người Thung Lũng Indus là gì?

Các ý nghĩa khác nhau của các trò tiêu khiển dành cho người Thung Lũng Indus là gì?

71. What were the different means of amusement for Indus valley people?

The people of Indus valley civilization were very lively. They somehow found the time for amusements like music and dance. Large number of toys were found, which suggest that toys like whistles, marbles, rattles, clay cans and animals, whose limbs could be moved by a string, were very much in use.

Các ý nghĩa khác nhau của các trò tiêu khiển dành cho người Thung Lũng Indus là gì?

Người của nền văn minh Thung Lũng Indus rất sinh động. Bằng cách nào đó họ đã dành thời gian cho các trò tiêu khiển như âm nhạc và khiêu vũ. Một lượng lớn các đồ chơi đã được tìm thấy, điều này chỉ ra rằng các đồ chơi như sáo, lúc lắc và con vật bằng đất sét mà chi của chúng có thể di chuyển được bằng một sợi dây thì được dùng rất nhiều.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!