Cá tính và lời ăn tiếng nói/Chương trình luyện tập

Chương trình luyện tập

Thứ hai: Làm bài tập 33

Thứ ba: Làm bài tập 34

Thứ tư: Làm bài tập 35

Thứ năm: Làm bài tập 36. Trước hết bạn phải rán lựa một kế hoạch mà bạn tự xét có thể tổ chức được.

Thứ sáu: Lựa kế hoạch đó rồi, bạn bắt đầu ghi chương trình hành động lên giấy

Thứ bảy: Bổ túc chương trình đó bằng cách ghi tất cả các chi tiết

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com