Buôn bán phải thật thà

Buôn bán phải thật thà.

(Ca dao)

Bài học thuộc lòng

Buôn bán phải thật thà


Tin nhau buôn bán cùng nhau,

Thiệt, hơn, hơn thiệt trước sau như nhời.

Hay gì lừa đảo kiếm lời,

Một nhà ăn uống, tội trời riêng mang.

Theo chi những thói gian tham,

Pha phôi thật giả, tìm đường dối nhau.

Của phi nghĩa có giàu đâu,

Ở cho ngay thật, giàu sau mới bền.

Giải nghĩa

- Pha phôi = lẫn lộn, điên đảo.

- Của phi nghĩa = của lấy không hợp với lẽ công bằng.

- Nhời = lời

Có thể bạn muốn xem