Biệt hiệu “Sargon of Akkad” dành cho ai?

Biệt hiệu “Sargon of Akkad” dành cho ai?

49. Who was the Sargon of Akkad?

Very often, city states used to fight with one another over trade and border of the kingdoms. When one city became powerful enough to rule over others, it created a small kingdom to rule efficiently. Lagash and Ur are the examples of such states. Around 2375 B.C. Lugalzaggisi, the powerful ruler of Umma, defeated all the city states of Sumer including Lagash and ruled over them for the next 25 years. But, during those days, only from the North came a very powerful conqueror, known as the "Sargon of Akkad", the first great king in the history who created his own history by ruling Mesopotamia after defeating Lugalzaggisi. He was succeeded by Naram-sin, the fourth king ofAkkad.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-45.jpg

Biệt hiệu “Sargon of Akkad” dành cho ai?

Rất thường xuyên, các chính quyền thành phố thường giao chiến với một chính quyền thành phố khác để thiết lập biên giới các vương quốc. Khi thành phố trở nên đủ mạnh để thống trị các thành phố khác, nó tạo ra một vương quốc nhỏ đủ để thống trị một cách hiệu quả. Lagash và Ur là những ví dụ cho những chính quyền như thế. Khoảng năm 1375 trước công nguyên, Lugalzaggisi, người cai trị đầy quyền năng của Umma, đã đánh bại tất cả các chính quyền thành phố Sumer bao gồm Lagash và thống trị chúng trong 25 năm tiếp theo. Nhưng, trong suốt những ngày đó, chỉ từ phương Bắc xuất hiện một thế lực rất mạnh mẽ đi xâm chiếm, được mệnh danh “Sargon of Akkad”, vị vua vĩ đại đầu tiên trong lịch sử, người đã tạo ra lịch sử cho riêng mình bằng việc cai trị vùng Lưỡng Hà sau khi đánh bại vua Lugalzaggisi. Ông đã được Naram-sin kế tục, đời vua thứ tư của Akkad.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
Don't forget to follow us on Facebook!