Biểu đồ sản xuất lúa ở Việt nam giai đoạn 1975-2005

Biểu đồ diện tích trồng lúa ở Việt Nam từ 1975 - 2005

01 bieudotronglua.jpg

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam