Ban Siêu cố thủ đánh lui quân Nguyệt Thị

Ban Siêu cố thủ đánh lui quân Nguyệt Thị

Khi Ban Siêu đi sứ Tây Tạng, nước Nguyệt Thị từng phái binh giúp đỡ sứ giả nhà Hán đánh bại nước Xa Sư, nên quốc vương nước Nguyệt Thị gởi thư tới Ban Siêu với ý định xin lấy công chúa nhà Hán làm vợ. Không có chiếu chỉ của triều đình, Ban Siêu đã từ chối lời thỉnh cầu này.

Quốc vương Nguyệt Thị thẹn quá hoá giận, lệnh phó vương chỉ huy 7 vạn quân, tấn công Ban Siêu vào năm Vĩnh Nguyên thứ hai thời Đông Hán (năm 90).

Ban Siêu đóng quân lại thành Sơ Lặc chỉ có vài ngàn quân, khi hay tin đại quân Nguyệt Thị sẽ tấn công, binh sĩ đều lo sợ.

Ban Siêu thản nhiên, triệu tập bộ hạ và nói: “Thế quân Nguyệt Thị tuy mạnh, nhưng phải vượt Thông Lĩnh ở phía đông (tên gọi chung của cao nguyên Bạc Mễ Nhĩ và sơn mạch Ca Lạt của núi Côn Luân), đường xa ngàn dặm, không có lương thảo tiếp viện, sao đánh lâu được? Nếu ta cố thủ trong thành, địch khó chịu nổi đói khát, không đánh cũng phải lui”.

Thuộc hạ của Ban Siêu theo lệnh, đem hết lương thảo của trăm họ bên ngoài vào trong thành, tổ chức phòng thủ.

Phó vương Nguyệt Thị tự thị kiêu dũng lại ỷ binh nhiều, ngày ngày tới trước thành khiêu chiến. Ban Siêu đều bỏ ngoài lai, chỉ hạ lệnh cho quân sĩ cố thủ.

Phó vương Nguyệt Thị tấn công mấy lần không được, do lương thảo sắp hết, đành phải chia quân ra bốn phía tìm kiếm lương thảo.

Xung quanh thành Sơ Lặc, bốn phía đều là nơi hoang dã, không tìm đâu ra lương thảo. Thấy tình hình bắl đầu nguy ngập, phó vương Nguyệt Thị lòng như lửa đốt. Không còn cách nào khác, phó vương đành cho sứ giả mang vàng bạc châu báu tới nước Khâu Từ (nay ở huyện Khố Xa, Tân Cương) để cầu viện.

Ban Siêu tính trước điều này, nên sai quân mai phục giữa đường, đợi khi sứ giả Nguyệt Thị tới, đổ ra giết và bắt hết binh tướng Nguyệt Thị.

Ban Siêu đem đầu sứ giả Nguyệt Thị bêu trước cổng thành, Phó vương kinh hãi, đến bước đường cùng đành sai sứ giả cầu hoà với Ban Siêu, xin ông cho một con đường để trở về cố quốc.

“Tiêu địch chi kiên, đại địch chi cầm dã”

Binh đã yếu mà cứ cố thủ sẽ bị quân địch lớn mạnh bắt hết.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban