Bacteria, lichens, algae, and fungus - Vi khuẩn, địa y, tảo và nấm/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Microscope: kính hiển vi
 • Chromosome: nhiễm sắc thể
 • Single-cell organisms: những sinh vật đơn bào
 • Fermentation: sự lên men
 • Chlorophyll: diệp lục tố
 • Symbiosis: sự cộng sinh
 • Seaweed: rong biển
 • Eco-system: hệ sinh thái
 • Rhizomorphs: sợi nấm dạng rễ
 • Yeast cell: các tế bào nấm men

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
 • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie