Ba mươi triết gia Tây phương

Ba mươi triết gia Tây phương
Ba mươi triết gia Tây phương

"Ba mươi triết gia Tây phương" - cuốn sách giới thiệu một cái nhìn khái quát về ba mươi triết gia tiêu biểu của Tây phương: Socrates, Plato, Aristotle, Plotinus, Augustine, Thomas aquinas, Bacon, Descartes, Spinoza, Hume, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Husserl, Kierkegaard, Heidegger, Sartre, De beauvoir, Freud, Jung, Wittgenstein, Russell, James, Dewey, Derrida, Foucault, Lyotard, Baudrillard và Rorty.

MỤC LỤC

 1. Socrates
 2. Plato
 3. Aristotle
 4. Plotinus
 5. Augustine
 6. Thomas aquinas
 7. Bacon
 8. Descartes
 9. Spinoza
 10. Hume
 11. Kant
 12. Hegel
 13. Marx
 14. Nietzsche
 15. Husserl
 16. Kierkegaard
 17. Heidegger
 18. Sartre
 19. De beauvoir
 20. Freud
 21. Jung
 22. Wittgenstein
 23. Russell
 24. James
 25. Dewey
 26. Derrida
 27. Foucault
 28. Lyotard
 29. Baudrillard
 30. Rorty

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Ba mươi triết gia Tây phương
 • Tác giả: Nguyễn Ước
 • Nguồn: TVE-4U

Có thể bạn muốn xem