Ba dạng ngân hà là gì?

Ba dạng ngân hà là gì?

63. What are the three forms of galaxies?

The three forms of Galaxies are Spiral, Elliptical and Irregular. Spiral galaxies have a central nucleus with great spiral arms trailing around it. Elliptical galaxies show purely elliptical shape without any spiral arms. Irregular galaxies show no definite geometric pattern or shape.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-29.jpg

Ba dạng ngân hà là gì?

Ba dạng ngân hà là xoắn ốc, elipse và không đều. Các ngân hà xoắn ốc có một tâm ở giữa với những vệt xoắn ốc lớn quanh nó. Các ngân hà hình ellipse trông chỉ giống hình ellipse mà không có bất kỳ những vệt xoắn nào. Các ngân hà không đều không có hình dạng hoặc mẫu hình học nào xác định.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie