Bọ trĩ

Bệnh bọ trĩ

Stenchaetothrips biformis Bagnall

Bọ xít thường gây hại khi lúa còn non ở giai đoạn mạ, lúa lúa hồi xanh và đang đẻ nhánh.

Lúa xuân muộn (tháng 3,4) thường bị hại nặng hơn cả. Lúa gieo thẳng bị hại nặng hơn lúa cấy. Những năm khô hạn thích hợp cho bọ trĩ phát sinh rộ. Ruộng lúa càng khô hạn thì thiệt hại do bọ trĩ gây ra càng lớn.

06 botri.jpg
  • PHÒNG TRỪ

Bọ trĩ rất dễ trừ nhưng tại những vùng thường xuyên bị bọ trĩ phải áp dụng các biện pháp tổng hợp:

- Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, nhất là cỏ môi cũng là ký chủ chính của bọ trĩ.

- Gieo cấy mật độ vừa phải, giữ nước không để ruộng khô.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện và phun tuốc kịp thời.

- Dùng các loại thuốc Regent 800WG, Hopsan 75ND, Selecron 500EC hoặc Actara 25WP phun khi bọ trĩ phát sinh rộ.

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
"Like" us to know more!