Bệnh virut lúa cỏ

Bệnh virut lúa cỏ

Rice grassy stunnt virus (RGSV).

Bệnh được phát hiện đầu tiên ở vùng khu bốn cũ và được gọi là bệnh “lại mạ”. Sau này bệnh được ghi nhận lần lượt ở các tỉnh miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long từ 1978 - 2000. Môi giới truyền bệnh là rầy nâu.

06 luaco.jpg

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
"Like" us to know more!