Bệnh suyễn là gì?

Bệnh suyễn là gì?

44. What is Asthma?

As we breathe in, air rushes through our nose and mouth down into the trachea or wind pipe. From here, it travels down to the lungs through two tubes called the bronchi, which branch into thinner tubes called the bronchioles.

The air finally reaches small pockets called alveoli. People with asthma have bronchi and bronchioles narrower than normal, making it hard for them to breathe.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-50.jpg

Bệnh suyễn là gì?

Khi chúng ta hít vào, không khí đi nhanh qua mũi và miệng của chúng ta xuống khí quản. Từ đây, không khí đi xuống đến phổi qua hai ống gọi là phế quản. Phế quản phân nhánh thành các ống nhỏ hơn gọi là các tiểu phế quản.

Không khí sau cùng đến các túi nhỏ gọi là phế nang. Những người bị bệnh suyễn có các phế quản và tiểu phế quản hẹp hơn bình thường, khiến cho họ khó thở.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!