Bếp lò dầu hỏa hoạt động như thế nào?

Bếp lò dầu hỏa hoạt động như thế nào?

76. How does a kerosene oil stove work?

A kerosene oil stove is used for cooking. It has a metal container which is filled with kerosene oil and has a compression pump attached to it.

An air tight key on the container operates an air valve that keeps air entrapped inside the container when necessary. At the centre of the stove is a hole around which is fixed a vaporizing tube, having a small hole at the top. The tube contains a piece of wire gauge. A burner is attached above the tube where the kerosene oil burns and produces flames of fire.

There is a cup shaped structure around the tube, which is used initially for warming up the tube and burner. The kerosene oil is burned in the lower cup, so that the vaporizing tube and burner get hot to vaporize the oil. The compression pump is used to make the oil rise in the tube.

As soon as the oil reaches the gauze and burner, it gets converted into vapours due to the heat on the gauze and burner. The vapours burn to produce a flame of fire.

Bếp lò dầu hỏa hoạt động như thế nào?

Một bếp lò dầu hỏa được dùng để nấu nướng. Nó có một bình chứa bằng kim loại được đổ đầy dầu hỏa và có một bơm nén được gắn vào đó.

Một khóa chêm khí trên bình chứa hoạt động như là một van khí nhằm giữ lại không khí bên trong bình chứa khi cần thiết. Ở giữa bếp lò là một lỗ mà bao quanh nó là một ống dẫn hơi nước được đặt cố định, có một lỗ nhỏ ở bên trên, ống này có chứa một miếng cỡ dây. Một bộ đốt được gắn bên trên nó, nơi mà dầu hỏa cháy và tạo ra các ngọn lửa.

Có một cấu trúc hình cái tách bao quanh ống, ban đầu nó được dùng để làm ấm ống và bộ đốt. Dầu hỏa được đốt ở cái tách thấp hơn, sao cho ống dẫn hơi và bộ đốt nóng để làm bốc hơi dầu. Bơm nén được dùng để làm cho dầu dâng lên trên ống.

Ngay khi dầu đến cỡ và bộ đốt thì nó được chuyển thành hơi do nhiệt trên cỡ và bộ đốt. Hơi bốc cháy để tạo ra ngọn lửa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!