Bầu khí quyển của sao Thổ như thế nào?

Bầu khí quyển của sao Thổ như thế nào?

42. How is Saturn's atmosphere?

The atmosphere of Saturn, like that of Jupiter, is only a narrow region, compared to the vast interior of Saturn. The three cloud decks are found mostly low in atmosphere, while hazes of smog are found higher up.

Bầu khí quyển của sao Thổ như thế nào?

Khí quyển của sao Thổ, giống như khí quyển của sao Mộc, chỉ là một vùng hẹp, khi so sánh với phần bên trong khổng lồ của sao Thổ. Ba tầng mây được thấy hầu hết ở dưới thấp trong tầng khí quyển, trong khi các lớp mây mỏng thì được nhìn thấy ở trên cao hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!