Bạn có biết bài hát "24 tiết" không?

Bạn có biết bài hát "24 tiết" không?

Từ xa xưa người Trung Quốc đã biết rất rõ sự thay đổi của 4 mùa và dựa vào sự thay đồi đó để sắp xếp công việc đồng áng theo quy luật: xuân trồng trọt, hè làm cỏ, thu thu hoạch, đông cất trữ. 24 tiết là kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua hàng ngàn năm.

Sự phân chia 24 tiết khởi nguồn từ lưu vực sông Hoàng Hà. Thời Xuân Thu người ta đã vận dụng phương pháp đo bằng ánh sáng Mặt Trời để định ra 4 tiết lớn là: Xuân phân, Hạ chí, Thu ph Đông chí. Sau đó, qua hoạt động sản xuất nông nghiệp, nó dần dần được cải thiện. Đến thời Tần Hán, 24 tiết hoàn toàn được xác lập, trở thành căn cứ chủ yếu cho công việc đồng áng.

24 tiết gồm: Lập Xuân, Vũ Thuỷ, Kinh Trập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng, Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn và Đại Hàn. Để tiện cho việc ghi nhớ, người ta đã sáng tác ra bài hát "24 tiết".

Xuân vũ kinh xuân thanh cốc thiên

Hạ mãn mang hạ thử tương liên

Thuthử lộ thu hàn sương giáng

Đông vũ vũ đông tiểu đại hàn.

Vị trí của Trái Đất khi quay quanh Mặt Trời đã xác định 24 tiết. Trái Đất quay một vòng 3600 quanh Mặt Trời. Từ 00 là bắt đầu ngày xuân phân. Sau đó cứ cách 150 là 1 tiết. Như vậy tổng cộng có 24 tiết.

24 tiết là kết tinh trí tuệ của người lao động Trung Quốc cổ đại Khi cách làm lịch của Trung Quốc được lưu truyền ra bên ngoài, "24 tiết" cũng được nhiều nơi trên thế giới biết đến.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tìm hiểu về Trái Đất
  • Biên dịch: Tuấn Minh
  • Nhà xuất bản Lao Động 2007
  • Thực hiện ebook: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!