Bạn biết gì về bầu khí quyển của sao Thủy?

Bạn biết gì về bầu khí quyển của sao Thủy?

19. What do you know about Mercury's atmosphere?

Mercury actually has a very thin atmosphere consisting of atoms blasted off its surface by the solar wind. As Mercury is so hot, these atoms quickly escape into space.

Bạn biết gì về bầu khí quyển của sao Thủy?

Sao Thủy trên thực tế có một bầu khí quyển rất mỏng bao gồm các nguyên tử được phóng lên từ bề mặt của nó bởi gió mặt trời. Bởi vì sao Thủy rất nóng, những nguyên tử này nhanh chóng thoát vào trong không gian.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!