Bát Tiên là tám vị

Bát Tiên là tám vị

Trong dân gian Trung Quốc có lưu truyền rộng rãi những câu chuyện liên quan tới Bát Tiên. Trong số các câu chuyện này, chuyện Bát Tiên vượt biển phổ biến nhất, và lại còn nảy sinh ra một thành ngữ "Bát Tiên quá hải, các hiện thần thông" (tám vị tiên qua biển, từng vị đều tỏ rõ phép thần thông).

Trong tám vị tiên này, người già nhất là Lí Thiết Quài. Theo truyền thuyết thì Lí Thiết Quài đã được Thái Thượng Lão Quân trực tiếp điểm hóa thành tiên. Chân ông thật ra không bị què, nhưng có lần linh hồn ông rời khỏi thể xác bỏ đi chơi xa, các đệ tử nghĩ rằng ông đã chết, vì thế đã đem ông đi hỏa táng. Đến khi linh hồn ông trở về thì chỉ còn cách nhập vào xác của một người ăn mày què vừa bị chết đói. Do đó Lí Thiết Quài bị què.

Chung Ly Hán là do Lí Thiết Quài điểm hóa thành tiên. Ông thường phưỡn cái bụng phệ, cầm trên tay một cái quạt lá chuối. Truyền thuyết kể rằng ông là người đời Hán cho nên được gọi là Hán Chung Ly.

Đồ đệ của Hán Chung Ly là Lã Đồng Tân, Lã Đồng Tân là người có nhiều câu chuyện nhất trong số Bát Tiên. Truyền thuyết kể rằng ông là người đời Đường, hai lần đi thi tiến sĩ mà không đỗ, vì thế cứ lang thang ngao du nơi giang hồ. Đến đời Nguyên, Lã Đồng Tân được phong làm Thuần Dương Đế Quân, lại còn được dòng Toàn Chân của Đạo giáo coi là một trong các vị tổ sư.

Trường Quả Lão là một vị có vẻ già lão nhất trong đám Bát Tiên. Ông bao giờ cũng cưỡi một con lừa trắng, lưng quay về phía trước, mỗi ngày đi nhiều vạn dặm đường. Con lừa trắng ấy khi nào không dùng đến thì có thể bị gấp lại như tờ giấy cất vào trong hộp khăn, nếu dùng đến thì lại lấy ra và vuốt phẳng là được.

Hà Tiên Cô là nữ tiên duy nhất trong đám Bát Tiên. Truyền thuyết kể rằng bà là người đời Đường ở gần Quảng Châu, trú tại Vân Mẫu Khê. Vân mẫu là nguyên liệu luyện đơn của những người theo Đạo giáo. Năm 14 -15 tuổi bà ăn vân mẫu cho nên đã thành tiên.

Một vị khác trong Bát Tiên là Hàn Tượng Tử. Truyền thuyết nói rằng ông là cháu gọi đại văn hào đời Đường, Hàn Dũ, làm chú bác.

Lan Thái Hòa thì bao giờ cũng mặc cái áo rách rưới màu lam, một chân đi giầy, một chân đi đất, tay cầm một cái phách lớn để gõ nhịp và cứ đứng hát ở đầu phố để xin ăn.

Tào Quốc Cữu là vị có tư cách kém cỏi nhất trong Bát Tiên. Truyền thuyết kể rằng ông là người trong họ vợ của hoàng đế triều Tống, vì có người em trai dựa vào thế lực của hoàng gia làm nhiều điều ác cho nên ông sợ bị liên lụy phải bỏ hết tài sản gia đình đi tu đạo, rồi được Hán Chung Ly và Lã Đồng Tân đưa vào tiên ban.

LA DUẪN HÒA

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)