Bào Phòng đánh địch tinh nhuệ, bị thảm bại

Bào Phòng đánh địch tinh nhuệ, bị thảm bại

Bào Phòng là người Châu Nang (Nang Phán, Hồ Bắc), mồ côi cha từ sớm, nhà nghèo, nhưng hiếu học, chịu khó, cuối năm Đường Thiên Bảo thi đỗ tiến sĩ, ra làm quan ở Chiết Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, có công, được thăng đến chức Công bộ thượng thư, nhưng không có sở trường cầm quân đánh trận.

Năm 778, tháng Giêng, tộc Hồi Hột đem quân xâm phạm biên giới phía bắc, lúc ấy Bào Phòng đang phụ trách phòng thủ dải đất Thái Nguyên.

Khi quân Hồi Hột tiến đến gần Thái Nguyên, Tiết độ sứ Hà Đông là Lý Tư Lương nói với Bào Phòng: “Tinh binh Hồi Hột từ xa đến, chỉ muốn đánh nhanh. Quân ta khó chống đỡ. Chi bằng nên lập hai phòng tuyến, kiên quyết cố thủ”. Thấy Bào Phòng im lặng, Lý Tư Lương nói tiếp: “Quân Hồi Hột đang đầy nhuệ khí, quân ta hãy cố thủ chưa giao chiến, chờ địch sa sút, hết nhuệ khí mà đánh. Lúc ấy hai phòng tuyến ưước sau giáp công thì sẽ toàn thắng”.

Bào Phòng lắc đầu: “Quân giặc đi tới đâu là chém giết cướp bóc tới đó. Ta là tướng của Đại Đường lo phòng thủ, nếu để địch tiến sâu vào thì có tội lớn với trăm họ”. Đoạn hạ lệnh cho đại tướng Tiêu Bá Du đem quân rời thành đi gấp chặn địch.

Tiêu Bá Du dẫn quân đi liền 50 dặm, tới thành Dương Khúc (trấn Dương Khúc, bắc Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây), gặp quân Hồi Hột xâm nhập. Đôi bên đánh nhau to, quân Hồi Hột đang đầy nhuệ khí, còn quân Đường vốn ít được huấn luyện, vừa mới tập trung đã hành quân gấp rút, mới đánh đã thua. Tướng Tiêu Bá Du và hộ tướng liều chết chống cự, nhưng cuối cùng bị thua to, chết hơn một vạn người.

“Nhị binh vật thực”

Địch đem mồi ra nhử thì chớ nuốt.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!