Angiosperms - Thực vật hạt kín/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Ovary: bầu nhụy
 • Haploid spore: bào tử đơn bội
 • Gametophyte: các giao tử
 • Diploid zygote: hợp tử lưỡng bội
 • The pollen dispersal method: phương pháp

phát tán phấn hoa

 • Population of plant: quần thể thực vật
 • Monocots: thực vật một lá mầm
 • Dicots: thực vật hai lá mầm
 • Willow: cây liễu
 • Chestnut: cây dẻ

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
 • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie