Ai là người đầu tiên tìm hiểu sấm sét?

Ai là người đầu tiên tìm hiểu sấm sét?

45. Who was the first to understand lightning?

It was Benjamin Franklin, an American statesman, author, printer and inventor, who understood the phenomenon of lightning for the first time. In 1752, he carried out an experiment to try to prove that a lightning is caused by electricity.

When a thunderstorm was occurring, he boldly flew a kite to which he attached a metal wire. The wire was connected to a silk thread. The other end of the silk thread was held by Benjamin. He also attached a metal key to the thread just above his head. Franklin flew the kite into the storm and held his finger near the metal key. A spark jumped from the key.

Each time he flew the kite into the storm, a spark jumped from the key. It was dangerous to fly the kite in the thunderstorm, However, Franklin's spirit remained undeterred.

He proved to the world that thunderclouds were charged with electricity. Lightning occurs at an average rate of 50 to 100 discharges per second. Then, he invented the lightning conductor.

The lightning conductor is a strip of copper that is run from the top of a building to the ground, so that lightning can earth itself safely. He invented it in the year 1753.

Lightning conductor is used as a safety measure. Its use protects a building by intercepting and diverting the lightning current safely into the ground.

It is advisable to remain indoors or in car, away from open doors and windows when lightning is occurring. It is also advisable not to touch any exposed electrical or plumbing device.

Ai là người đầu tiên tìm hiểu sấm sét?

Đó chính là Benjamin Franklin, một chính khách, một tác giả, một nhà in ấn, và là nhà phát minh người Mỹ, người đã hiểu ra được hiện tượng sấm sét lần đầu tiên. Vào năm 1752, ông đã thực hiện một cuộc thí nghiệm để thử chứng minh rằng sấm sét là do điện gây ra.

Khi một cơn bão có sấm sét xảy ra, ông đã mạnh dạn thả một con diều mà ông đã gắn vào đó một dây kim loại, dây này được nối với một sợi chỉ. Đầu kia của sợi chỉ được giữ bởi Benjamin. Ông cũng đã gắn một chìa khóa kim loại vào sợi chỉ ngay bên trên đầu của ông. Franklin thả con diều vào trong cơn bão và giữ ngón tay của mình gần với chìa khóa kim loại. Một tia lửa nảy ra từ chìa khóa.

Mỗi khi ông thả con diều vào bão, thì một tia lửa nảy ra từ chìa khoá. Thật nguy hiểm khi thả con diều trong cơn bão có sấm sét. Tuy nhiên, tinh thần của Franklin vẫn không nao núng.

Ông đã chứng minh cho thế giới biết rằng các đám mây giông được tích điện. Sấm chớp xảy ra tại một tốc độ trung bình từ 50 đến 100 lần phóng điện trên giây. Qua đó, ông đã phát minh ra cột thu lôi.

Cột thu lôi là một dây đồng chạy từ đỉnh của một tòa nhà đến đất, vì vậy tia chớp có thể tự nối đất một cách an toàn. Ông đã phát minh ra nó vào năm 1753.

Cột thu lôi được dùng như một biện pháp an toàn. Công dụng của nó là bảo vệ một tòa nhà bằng cách đón bắt và làm đổi hướng dòng điện của sấm chớp đi vào đất một cách an toàn.

Khi xảy ra sấm chớp, chúng ta nên ở trong nhà hoặc ở trong xe hơi, tránh xa các cửa và cửa sổ đang mở. Chúng ta cũng không nên chạm vào bất kỳ thiết bị bơm hay thiết bị điện nào đã bị phơi trần.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-45.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie