Ai là người đầu tiên giới thiệu pháo bông?

Ai là người đầu tiên giới thiệu pháo bông?

13. Who were the first to introduce fireworks?

Fireworks, or crackers as we call them, were first introduced in China around 2000 years back. It is well known that China was the first country to use gun powder. Chinese used potassium nitrate to treat their meat. So, it was ea available in China. Therefore, it is assumed that Chinamust have been the first country to develop fireworks. Fireworks are used in many eastern countries to celebrcertain occasions like birth of a child, festivals, weddirl and so on. In India also, fireworks are widely used. An Indian marriage is incomplete without fireworks. Diwali, Guruparv, Eid and Christmas are the festivals on which crackers are burst. Franciscan monk Roger Bacon was the first European to have used gunpowder in England. His formula of gunpowder consisted of charcoal and sulphur.

Ai là người đầu tiên giới thiệu pháo bông?

Pháo bông lần đầu tiên được giới thiệu ở Trung Quốc vào khoảng cách đây 2000 năm. Ai cũng biết rằng Trung Quốc là quốc gia đầu tiên sử dụng thuốc súng. Người Trung Quốc đã dùng kali nitratte để xử lý thịt. Vì vậy nó dễ dàng được tìm thấy ở Trung Quốc. Do đó, người ta cho rằng Trung Quốc ắt phải là nước đầu tiên phát triển pháo bông. Pháo bông được sử dụng ở nhiều quốc gia phương đông để tổ chức mừng một số việc chẳng hạn như sinh em bé, các lễ hội, cưới và v.v. Ở Ấn Độ cũng vậy, pháo bông được dùng rộng rãi. Một lễ cưới của người Ấn Độ không đầy đủ nếu như không có pháo bông. Diwali, Guruparv, Eid và Giáng sinh là các lễ hội mà người ta đốt pháo bông. Roger Bacon, một thầy tu thuộc dòng tu Cơ đốc giáo, là người Châu Âu đầu tiên dùng thuốc súng ở Anh Quốc. Công thức thuốc súng của ông gồm có than và sulfur.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-14.png

Fact

In January 1606, the British parliament proclaimed November 5th as a day of public thanksgiving. On this day, there are celebrations marked with bonfires, fireworks. Boys are carried through the streets.

Dữ kiện

Vào tháng giêng năm 1606, Quốc hội Anh đã tuyên bố ngày 5 tháng 11 là ngày lễ tạ ơn. Vào ngày này, có nhiều lễ hội được đánh dấu bằng các đống lửa hoặc pháo bông. Các cậu bé trai diễu hành qua các con đường.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie