Ai đã phát minh ra đèn điện đầu tiên?

Ai đã phát minh ra đèn điện đầu tiên?

21. Who invented the first electric lamp?

Thomas A Edison, an American inventor, invented the first electric lamp in 1879. Electric lamps were replaced by the gas ones in 1800s.

Later, a lamp containing a carbonized thread as the filament was made by Edison on October 21, 1879, which produced light steadily for two days. In May 1880, the first commercial installation of Edison's lamp was made on steamship, Columbia. The New York city was lit in 1881 with Edison's system and the incandescent lamp quickly established itself as a commercial success.

Ai đã phát minh ra đèn điện đầu tiên?

Thomas A Edison, một nhà phát minh người Mỹ, đã phát minh ra đèn điện đầu tiên vào năm 1879. Đèn điện được thay thế bởi đèn khí vào những năm 1800.

Sau đó, một đèn chứa một sợi được carbon hóa như là một dây tóc được chế tạo bởi Edison vào ngày 21 tháng 10 năm 1879, loại đèn này đã tạo ra ánh sáng đều trong vòng hai ngày. Vào tháng 5 năm 1880, việc lắp đặt đèn thương mại đầu tiên của Edison được thực hiện trên tàu hơi nước, Columbia. Thành phố New York được thấp sáng vào năm 1881 với hệ thống đèn của Edison và đèn cao áp nhanh chóng tự nó được hình thành như là một sự thành công thương mại.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-22.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie