Ai đã khám phá ra bốn mặt trăng lớn của sao Mộc và đặt tên cho chúng?

Ai đã khám phá ra bốn mặt trăng lớn của sao Mộc và đặt tên cho chúng?

39. Who discovered Jupiter's four large moons and name them?

Galileo discovered Jupiter's four large moons in 1610. The four large moons of Jupiter are IO, Europa, Ganymede and Callisto.

Ai đã khám phá ra bốn mặt trăng lớn của sao Mộc và đặt tên cho chúng?

Galileo đã khám phá ra bốn mặt trăng lớn của sao Mộc vào năm 1610. Bốn mặt trăng lớn của sao Mộc là IO, Europa, Ganymede và Callisto.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie