Ai đã khám phá cấu trúc nguyên tử?

Ai đã khám phá cấu trúc nguyên tử?

14. Who discovered the structure of atom?

It was Bohr Niels Henrik David (1885-1962), a Danish physicist and Nobel Prize winner who made basic contributions in the field of nuclear physics. It was he who helped in the understanding of the structure of atom. He worked with Earnest Rutherford who had already propounded that an atom consisted of a nucleus. Rutherford had said that electrons move around the positively charged nucleus. Bohr began to work on Rutherford's model. He understood the structure of atom further and said that electrons can only move in certain quantized orbits. His model of atom explained certain qualities of distinct release for hydrogen, but failed completely in case of other elements. In the subsequent year, his idea was proved to be true. He was only 37 years old when he propounds his idea about atom. He received the Noble Prize for his work in the year 1922.

Ai đã khám phá cấu trúc nguyên tử?

Đó là Bohr Niels Henrik David (1885 - 1962), một nhà vật lý người Đan Mạch và là người đoạt giải Nobel đã có nhiều đóng góp cơ bản trong lĩnh vực vật lý hạt nhân. Ông là người đã giúp việc hiểu được cấu trúc nguyên tử. Ông làm việc với Earnest Rutherford, người đã đề xuất rằng một nguyên tử gồm có một hạt nhân. Rutherford đã nói rằng các electron di chuyển xung quanh hạt nhân tích điện dương. Bohr đã bắt đầu làm việc trên mô hình của Rutherford. Ông hiểu được cấu trúc nguyên tử hơn và đã nói rằng electron chỉ có thể di chuyển theo các quỹ đạo lượng tử hóa nhất định. Mô hình nguyên tử của ông đã giải thích một số tính chất của việc giải phóng rõ ràng khí hydro nhưng đã thất bại hoàn toàn trong trường hợp của các nguyên tố khác. Những năm tiếp theo, ý tưởng của ông đã được chứng minh là đúng. Ông chỉ mới 37 tuổi khi đã đề xuất ý kiến của mình về nguyên tử. Ông đã nhận được giải thưởng Nobel cho công trình của mình vào năm 1922.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-15.png

Fact

Niels Bohr was one of the scientists who worked to develop the atomic bomb in 1943.

Dữ kiện

Niels Bohr là một trong những nhà khoa học đã làm việc để phát triển bom nguyên tử vào năm 1943.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
Don't forget to follow us on Facebook!