Ai đã bắt đầu đóng hộp thức ăn và nước uống?

Ai đã bắt đầu đóng hộp thức ăn và nước uống?

11. Who started the tining of food and drink?

It was in 1810 that tinning of food and drink began. It was Peter Durand, an Englishman, who got the first patent for a'tin canister'. He had seen the canisters in which tea was packed. He took the idea of tinning from tea canisters. The Americans shortened the name to 'tin can'. The industry of tin can was called 'canning'. In England, it began to be called 'tinning'. In America, the first canning was stared by Ezra Dagget in the city of New York in 1819. Fish was the first item that was canned. It was followed by Heinz & Company canning baked beans in tomato sauce at Richmond, Victoria on lst October 1935. Before canning the food, it must be heated, so that the germs and other microorganisms are killed altogether. The tin or the bottles in which the food is to be preserved must also be germ free and bacteria free. The can or the bottle must be air-sealed.

Ai đã bắt đầu đóng hộp thức ăn và nước uống?

Vào năm 1810, việc đóng hộp thức ăn và thức uống đã bắt đầu. Đó chính là Peter Durand, một người Anh đã nhận bằng sáng chế đầu tiên về một “hộp thiếc”. Ông đã nhìn thấy các hộp đựng trà. Ông đã lấy ý tưởng đóng hộp từ các hộp trà. Những người Mỹ đã viết tắt tên này là “tin can”. Công nghiệp hộp thiếc được gọi là đóng hộp. Ở Anh nó bắt đầu được gọi là “tinning”. Ở Mỹ, việc đóng hộp đầu tiên được đánh dấu bởi Ezra Dagget ở thành phố New York vào năm 1819. Cá là món hàng đầu tiên được đóng hộp. Sau đó Heinz & Company đã đóng hộp đậu nướng trong sốt cà chua ở Richmond, Victoria vào ngày 1 tháng 10 năm 1935. Trước khi đóng hộp thực phẩm, nó phải được làm nóng, để khử tất cả các vi trùng và vi sinh vật. Các hộp và các chai dùng để bảo quản thức ăn cũng phải được khử vi trùng và vi sinh vật. Hộp hoặc chai này phải được bịt kín.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-12.png

Fact

Canned food is found to have lead in it, which is highly damaging to human health, particularly to young children, as it impairs their mental and physical growth.

Dữ kiện

Thực phẩm đóng hộp được tìm thấy có chì bên trong nó, điều này gây tổn hại đến sức khỏe của con người đặc biệt là trẻ em, vì nó làm suy yếu sự phát triển thể chất và tinh thần của chúng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie