Quyển gia phả (gia phổ)

(đổi hướng từ 77)

QUYỂN GIA PHẢ (GIA PHỔ)

Xem quyển gia phả (gia phổ)

Hôm nọ nhà có giỗ, tôi thấy cha tôi lấy một quyển sách ở tủ ra xem. Tôi hỏi: Cha xem sách gì đây? - Cha xem quyển gia phả. -Gia phả là gì? -Gia phả là quyển sách để chép rõ tên tuổi, đức hạnh và công trạng của tổ tiên. - Vậy hôm nay cha xem để làm gì? - Xem cho biết danh hiệu của ông để mà khấn, vì ngày mai là ngày giỗ của ông.

Giải nghĩa

Giỗ = ngày kị, là ngày cụ tổ đã mất đi.

Tổ tiên = các cụ đời xưa.

Khấn = quì trước bàn thờ mà lẩm nhẩm xin chứng minh cho.

Bài tập

Học tiếng - Chép - danh hiệu - gia phả - tủ.

Đặt câu - Cất quyển sách vào…- Trong quyển… có… cả công trạng của tổ tiên. - Xem gia phả thì biết rõ … các cụ.

Có thể bạn muốn xem