Anh em như thể tay chân

(đổi hướng từ 57)

ANH EM NHƯ THỂ TAY CHÂN

(Bài học thuộc lòng)

Anh em chị em yêu nhau
Anh em nào phải người xa.
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân,
Yêu nhau như thể tay chân,
Anh em hoà thuận hai thân vui vầy.

Giải nghĩa

Bác mẹ = cha mẹ.

Thân = gần gặn, thiết tha.

Hai thân = hai cha mẹ.

Bài tập

Học tiếng - Chân tay - bác mẹ - hai thân - hoà thuận.

Đặt câu - Anh em có … thì cha mẹ mới được vui. Anh em yêu nhau như thể … -Nói … và … cũng nghĩa là nói cha mẹ

Câu hỏi - Anh em phải yêu nhau như thế nào? Anh em không hoà thuận thì cha mẹ làm sao? Những người cùng chung bác mẹ là ai? Anh em là người xa hay gần?