16 bí quyết để hái ra tiền/Dư luận của báo chí Pháp

Dư-luận của báo-chí Pháp đối với cuốn "Mười sáu định-lý doanh-nghiệp"

Nhiều cuốn sách tự nó là những việc làm, những nguồn năng-lực. Đọc kỹ, ta cảm thấy đủ sức tranh-đấu để sanh-tồn; ta hiểu rõ bổn-phận của ta hơn. Đó là cảm-giác của chúng tôi khi đọc xong cuốn sách của ô. Herbert Casson.

Edouard HERRIOT (Je sais tout)

ĐÂY là một cuốn sách nhằm đường. Ngày nay ai cũng phải làm một nhà doanh-nghiệp, hay ít nữa một người có đủ sức quản-lý công-việc doanh-nghiệp của mình. Cuộc đời đã thành ra một cuộc đấu-tranh gay-gắt. Chúng ta hoặc phải đề-phòng hoặc phải bị khánh-tận.  Các anh hãy đọc  cuốn sách nầy của Casson, ông ta giải-thích rất nhẹ-nhàng những vấn-để trọng-đại và giảng dạy chúng ta với một nụ cười. Tóm lại cuốn sách ấy là một cuốn sách rất mới, rất linh-hoạt của một người mới, muốn thành-công một cách thật-thà. Ngày nay ai nấy đều nên hiểu một ít về doanh-nghiệp. Đời sống mới bắt-buộc ta phải nghiên-cứu nó. Kẻ nào không muốn làm người keo-lận nghèo-khổ phải học, phải nghiền-ngẫm và áp- dụng những định-lý nầy.

Jacques des GACHONS

MỘT cuốn sách đọc say-mê. Những định-lý doanh-nghiệp nầy là những giới-luật (commandements) của một đạo-lý sâu-xa mà bề ngoài giản-dị; nhưng thành-công trong doanh nghiệp, cũng như thắng-trận ở chiến-trường, trước hết là, một việc thuộc về lương-tri. Napoléon nói rằng những vị tướng tài-giỏi quá hoặc minh-mẫn quá thường hay bại-trận; các nhà doanh-nghiệp cũng vậy, người nào hay lý-luận hay có những ý-nghĩ phiền-phức rốt cuộc phải uống nước hồ.

(Le Mercure de France)

CHÚNG TÔI ước-mong cuốn sách nhỏ nầy trở nên một cuốn kinh nhật-tụng của những kẻ muốn chống lại chủ-nghĩa cồ-truyền ngu-ngốc và những thói-quen vô-lý, trở nên cuốn sách đầu giường cho kẻ nào cảm thấy sự phì-nhiêu của đời sống mới đương mở rộng cho những kẻ thông-minh và can-đảm. Người ta tìm thấy trong sách nầy những bài học về tâm-lý của bạn hàng, những bài học rất vui, một sự phân-tích tài-tình những nguyên-tắc về giá-trị, một định-nghĩa về vai-trò của vàng và người ta sẽ thấy rằng những định-lý doanh-nghiệp không những áp-dụng vào các xí-nghiệp tư mà còn áp-dụng vào sự điều-khiển quyền-lợi công-cộng nữa.

(Mon Bureau)

NGƯỜI PHÁP đọc quyển sách nầy phải ngạc-nhiên. Tác-giả dùng lối hài-hước riêng-biệt của các sách Mỹ và bài-trừ sự trừu-tượng giết người. Tất cả cuốn sách không có một chỗ thừa và trong mỗi xí-nghiệp phải trữ nhiều bổn trong thư-viện. Ai cũng đọc được, vì nó viết ra cho những người làm công hạ-cấp cũng như cho các vị chủ-sự, và tác-giả cố-ý làm cho ai cũng hiểu.

(L'Industrie chimique)

SÁCH NẦY chứa-đựng rất nhiều hài-hước và vô-số lời chỉ-dạy xuất tự một lương-tri và một kinh-nghiệm điêu-luyện. Cuốn sách chữ Anh nầy, về nội-dung và hình-thức khác hẳn những sách chữ Pháp. Nó viết ra để mà đọc và thảo-luận; đó là hai lời khen-tặng quí-báu đối với một cuốn sách.

Max TURMANN

PHẢI ĐỌC và hơn nữa phải nghiền-ngẫm cuốn sách của Herbert Casson. Cuốn sách ấy chứa đầy tư-tưởng giản-dị, thực-tiễn trong sạch... Tôi tưởng rằng cái gương nầy đủ thúc-giục các nhà thương-mãi hoặc các nhà kỹ-nghệ, tức là những người vừa hoạt-động vừa tư-tưởng phải đọc Những định-lý doanh-nghiệp. Đối với các trạng-sư, thầy thuốc và thợ-thuyền, cuốn sách nầy vẫn ích-lợi bởi vì ngày nay mọi người, dẫu thiếu học, đều muốn nắm quyền điều-khiển một xứ, tức-là công-việc doanh-nghiệp khó nhứt trên đời.

Trước khi dừng bút, tôi muốn yêu-cầu độc-giả chú-ý đến hình-thức vui-vẻ của cuốn sách, đó là chỗ lợi-hại của một cuốn sách khoa-học làm cho nó vượt lên trên bao nhiêu bài nghị-luận kinh-tế bề ngoài nghiêm-nghị và buồn-bã mà bên trong trống-rỗng,

Louis FOREST

(L' Union Economique de l'Est)

ÔNG CASSON trình-bày những nguyên-tắc căn-bổn của khoa-học doanh-nghiệp dưới một hình-thức cụ-thể tích-cực, điểm thêm một chút khôi-hài. Ông chỉ rõ rằng mọi sự thành-công trong công-việc thương-mãi đều dựa vào tinh-thần phân-tích trong cuộc khảo cứu dự-phòng và liên-tiếp công việc ấy.

(Le Soir)

ÔNG CASSON chính là người mà người Anh gọi là nhà chuyên-môn thuật Đắc-lực. Chữ đắc-lực (efficience) bao trùm cả khoa-học doanh-nghiệp (Science des effaires), tức là nghệ-thuật đạt đến nhiều hiệu-quả hơn hết với sự gắng sức ít hơn hết. Cái định-nghĩa ấy rút trong sự phân-tích mười sáu định-lý, trong đó ông Casson kết-tụ tất cả kinh-nghiệm của những nhà doanh-nghiệp từ trước đến nay.

(Le Réveil Economique)

ÔNG Edouard HERRIOT giới-thiệu tác-giả như là "một người mới, không có quan-niệm siêu-hình, thành-kiến lịch-sử". Nhà doanh-nghiệp ấy dùng định lý mà giải-thích rằng doanh-nghiệp xuất tự một khoa-học chân-thật có đủ qui-luật, nguyên-tắc như kỷ-hà-học chẳng hạn.

(La Défense commerciale)

ÔNG Herbert Casson là một nhà kinh tế đại-tài của nước Anh, một phần chịu ảnh-hưởng phái Taylor. Theo ông thì những cuộc doanh-nghiệp cấu-thành đối-tượng của một khoa-học, khoa-học ấy nếu không được minh-xác như toán-học, vẫn bao gồm một số định-lý thông-thường, bất-biến mà nếu bỏ qua người ta sẽ gặp sự thất-bại. Ông Casson đã quan-sát và phân-tích thế-giới doanh-nghiệp trong hai mươi năm và đưa ra những kết-luận chắc-chắn.

Những điều ông dạy chúng ta quí-báu như vàng.

(L'Économie financière)

HẾT

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 16 bí quyết để hái ra tiền
  • Tác giả: Herbert N. Casson
  • Người dịch: Phạm Cao Tùng
  • Nhà xuất bản Đại Nam
  • Nguồn: TVE-4U