Đức hoàng đế Aurélien

Đức hoàng đế Aurélien, khi tới trước thành Tyane thì thấy các cửa thành đóng hết, trong lúc giận thì thề rằng: chẳng để một con chó sống trong thành nghịch nầy, quân lính hớn hở vui mừng hòng được cướp phá lấy của. Thành ấy đã lấy được rồi, Aurélien mới nói cùng quan binh, khi ấy xin người giữ lời thề: “Trẫm đã thề chẳng để một con chó trong thành; vậy nếu các người muốn thì cho giết hết thảy chó; mà trẫm cấm chẳng đặng làm hại đến dân sự.”

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký