Đờn bà cứu chồng

Khi ông Conrad III (thứ ba) đã được các nước hầu tôn lên hoàng đế rồi, thì đem binh vây thành Weinsperg, vì vua hầu Wittemberg cụ không chịu tôn. Ông nầy chống chịu vây lâu lắm, sau thì binh mỏng lương hết, nên phải chịu thua. Ông hoàng đế Conrad III lấy được nổi giận muốn đốt ráo và giết hết, song le ông ấy làm nhơn dung cho đờn bà ra lại cho họ lấy vật chi quí báu hơn mà đem theo ra. Bà vợ vua hầu nhơn lấy dịp ấy mà cứu đem chồng ra: bà ấy cõng phứt ông vua chồng, các đờn bà khác cũng bắt chước làm như vậy, rồi bà ấy đi trước họ theo sau.

Ông hoàng đế thấy vậy động lòng thương lại xóa tội cho đờn ông lại khỏi đốt thành ấy.

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký