Đọc sách như thế nào: Đọc văn khảo cứu - Biết suy nghĩ

Chương VI: Đọc sách cách nào (tiếp): Đọc văn khảo cứu - Biết suy nghĩ

Bạn trình bày điều ấy như một định lý: tôi phản đối; như một qui tắc thì được.

H. SPENCER.

Học nhi vô tư tắc võng, tư nhi vô học tắc đãi [1]

KHỔNG TỬ

Tận tín thư bất như vô thư [2]

MẠNH TỬ

Chú thích

  1. Có người dịch là: Họcmà không suy nghĩ ích. Suy nghĩ mà không học là nguy hiểm (tệ hại). (Goldfish).
  2. Tin hết ở sách thà đừng đọc sách (xem phụ lục II). (Goldfish).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)