Đọc sách như thế nào: Đọc các loại văn khác

Chương VII: Đọc sách cách nào? (tiếp): Đọc các loại văn khác

Tiểu thuyết khi nó hay, có thể mở cho ta thấy những viễn cảnh mới lạ về con người của ta

và về đời sống, mà cũng có thể nguy hiểm (...)

ADRIEN JANS

Thi sĩ nuôi trong lòng ta ngọn lửa hừng hực của lý tưởng

A. SOUCHE

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)