Đọc những sách nào: Sách để mở mang trí tuệ

Chương X: Đọc những sách nào? (tiếp): Sách để mở mang trí tuệ

Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi.

(Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biện cho rõ, làm cho hết sức)

KHỔNG TỬ

Chúng tôi sẽ theo cách phân loại của ông Pierre Wigny trong cuốn la Bibliothèque de l'Honnête homme mà chia sách làm sáu loại:

- Sách tổng quát (đã xét ở chương trên)

- Sử ký và văn minh.

- Mỹ thuật.

- Văn học.

- Khoa học luân lý.

- Khoa học tự nhiên và đích xác.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)