Địa vị của bạn trong xã hội/Chương trình luyện tập

Chương trình luyện tập

Thứ hai: Học chương về sự luyện tập ngũ quan

Thứ ba: Làm bài tập 1, phần 1, 2, 3

Thứ tư: Làm nốt phần 4, 5, 6 trong bài tập 1

Thứ năm: Làm bài tập 2, bốn hàng lá ở trên thôi

Thứ sáu: Làm bài tập 3

Thứ bảy: Làm bài tập 4, và làm nốt bài tập 2, ba hàng lá cuối cùng.

Dặn thêm

Nếu lần đầu thấy bài tập 2 khó quá thì tạm bỏ nó đi, thay vào một cách khác: chẳng hạn trong khi đi chơi, tập so sánh, nhận xét những cái bạn trông thấy. Rồi khi nào quen rồi sẽ làm bài tập 2

Tới đây là xong phần thứ nhất, bạn ôn lại con đường đã đi qua, tìm hiểu kỹ mỗi sự kiện, mỗi ý trong phần đó. Và thực hành ngay đi. Sách tự nó không có lợi gì cả ích lợi hay không là do công của bạn nghiền ngẫm nó áp dụng nó. Càng gắng sức, càng có lợi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com