Đề ra mục tiêu cho tương lai

Đề ra mục tiêu cho tương lai

Nếu không biết mình muốn trở thành một người như thế nào thì sẽ không thể xây dựng nhân cách của mình theo mẫu người đó được; nếu không biết mình muốn làm những việc như thế nào, thì sẽ không thể nâng cao năng lực của mình theo yêu cầu của những công việc đó. Đề ra mục tiêu làm cho tâm trí mình tập trung vào một điểm, giúp cho phát huy tiềm năng của bản thân.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!