Đại cương về thông tin và xử lý thông tin

I. Đại cương về thông tin và xử lý thông tin

Kết quả thu thập thông tin từ công việc nghiên cứu tài liệu, số liệu thống kê, quan sát hoặc thực nghiệm tồn tại dưới hai dạng:

+ Thông tin định tính

Ví dụ: trong nghiên cứu cơ sở đào tạo, thì thông tin định tính là chất lượng đòa tạo, sự đáp ứng của các nhà tuyển dung...

+ Thông tin định lượng

Đây chính là số lượng sinh viên ra trường hàng năm cc ngành nghề đào tạo, số lượng giáo viên tương ứng với các trình độ...

Các thông tin định tính và định lượng cần được xử lý để xây dựng các luận cứ, khái quát hoá để làm bộc lộ các quy luật, phụ vụ cho việc chứng minh hoặc bác bỏ các giả thuyết khoa học. Có hai phương hướng xử lý thông tin:

+ Xử lý toán học đối với các thông tin định lượng:

việc sử dụng phương pháp thống kê toán để xác định xu hướng diễn biến của tập hợp số liệu thu nhập được, tức là xác định quy luật thống kê của tập hợp số liệu.

+ Xử lý logic đối với các thông tin định tính:

Đây là việc đưa ra những phán đoán về bản chất các sự kiện, đồng thời thể hiện những liên hệ logic của các sự kiện, các phân hệ trong hệ thống các sự kiện được xem xét.

Trong tài liệu này chúng ta chỉ tập trung vào phương pháp xử lý định lượng. Qui trình xử lý này gồm các bước: Mã hóa số liệu, xử lý thông kê

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, 2007
  • Tác giả: Ts. Nguyễn Văn Tuấn, Đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
"Like" us to know more!